Олон улсын тээвэр зуучлал

Miro-Trans Sp. z o.o.

[Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани]

Kliczków Kolonia 1
98-275 Brzeźnio (ПОЛЬШ УЛС)

  • утас: (+48) 43 820 38 00
  • ФАКС: (+48) 43 820 41 05
  • NIP (Татвар төлөгчийн дугаар)
    8272190898
  • REGON (Аж ахуй эрхлэгчийн улсын дугаар) 100266812

Тээврийн бирж:

Холбоо барих хуудас


* Нэр овог:


* Компанийн нэр:


* Е-mail хаяг:


* Асуулгын утга:


( Шаардагдах нүднүүд *)