Олон улсын тээвэр зуучлал

Miro-Trans Sp. z o.o.

[Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани]

Kliczków Kolonia 1
98-275 Brzeźnio (ПОЛЬШ УЛС)

  • утас: (+48) 43 820 38 00
  • ФАКС: (+48) 43 820 41 05
  • NIP (Татвар төлөгчийн дугаар)
    8272190898
  • REGON (Аж ахуй эрхлэгчийн улсын дугаар) 100266812

Тээврийн бирж:

Ачаа ачих газар (хаяг) *
Ачаа барааг буулгах газар (хаяг) *
Ачаа барааны жин *
Ачаа барааны төрөл ангилал *
Ачаа барааны үнийн дүн ойролцоогоор *
Тоо хэмжээ (европаллет гэх зэргээр тодорхойлон бичих, эзэлхүүн багтаамж хэмжээ г.м.-ийг бичих)
Дулааны ямар нөхцөлд ачиж тээвэрлэх шаардлагатай
Илгээх он сар өдөр
Автомашины төрөл
Ачааны даацын хэмжээ
Нэр овог *
Компанийн нэр *
Утасны дугаар *
E-mail хаяг *


Тусгай тэмдэглэл

( Шаардагдах нүднүүд *)